پیوستن به ما

لطفا قبل از تکمیل فرم به موارد زیر توجه نمایید؛

تکمیل درخواست استخدام هیچ تعهدی برای شرکت توسعه سیستم توانا جهت استخدام ایجاد نمی کند
در صورتیکه متقاضی استخدام ،شرایط لازم جهت احراز شغل را داشته باشد،مدیریت منابع انسانی شرکت توسعه سیستم توانا جهت مصاحبه حضوری از وی دعوت به عمل خواهد آورد.

مشخصات فردی

سوابق و مشخصات کاریردیف نام شرکت/ سازمان سمت تاریخ آغاز تاریخ پایان آخرین حقوق دریافتی نام و تلفن سازمان / شرکت محل اشتغال
1
2
3

در کدام یک از زمینه های زیر مایل به همکاری با این شرکت هستید؟

سوابق و مشخصات تحصیلی

سایر اطلاعات