استقرار و پیاده سازی

با توجه به پيشرفت روز افزون در بخش توليد نرم افزار ها و به وجود آمدن فضايی رقابتی و نيز وابستگی هرچه بيشتر سازمانها و شرکتها به لزوم استفاده از نرم افزارهای حوزه IT  ، میتوان نقش پررنگ استقرار نرم افزارها را به عنوان يک نقطه استراتژيک و وجه تمایز قدرتی يک شرکت توليدی نرم افزار بیان نمود.

کلیه فرآیندهایی که جهت پياده سازی يک بسته نرم افزاری و همگن سازی آنها برای  يک کسب و کار انجام می پذيرد استقرار نرم افزار می باشد.

همكاری سازمان ها و کاربران با تیم استقرار و پیاده سازی نرم افزارهای توسعه سیستم توانا ، باعث كاهش چشمگیری در زمان و به دنبال آن کاهش هزينه های جانبی پياده سازی می گردد. بر اين اساس، همكاری در استقرار تضمين كننده‌ی انجام موفقيت آميز اهداف مورد نظر مشتريان طی مدت زمان تعيين شده در قرارداد شرکت توسعه سیستم توانا می باشد.

عوامل مؤثر در استقرار و اجرای صحيح يك سيستم مكانيزه يكپارچه که شرکت توسعه سیستم توانا در نظر میگیرد به شرح ذيل می باشد:

 

  • شناخت افراد کليدی و مؤثر در استقرار و پیاده سازی

این افراد شامل کاربران سیستم قبلی و کسانی است که با سیستمهای یکپارچه آشنا نمی باشند.

 

  • بررسی و تحليل تمامی فرآيندهای سازمان

آشنایی با روند اجرايی هر بخش و نحوه تعامل بين بخش ها را بصورت دقيق بررسی گردیده و اطلاعات اوليه بخش هايی چون انبار و خدمات و حسابداری و... به تیم استقرار توسعه سیتم توانا اعلام می گردد. در این مرحله با توجه به شناخت رويه های جاری در يک سازمان و همچنين با بکارگيری تمامی قابليت های نرم افزار توانا کارشناسان شرکت توسعه و سیستم توانا روشی منعطف را جهت  استفاده بهینه از نرم افزار توانا اعلام می دارند که گاه منجر به اصلاح رويه ها در بخش های مختلف سازمان بر اساس نرم افزار می شود.

 

  • آموزش کاربران

در اين مورد بدليل عدم آشنایی کاربران با يک سيستم يکپارچه، وظيفه کارشناس استقرار توسعه سیستم توانا است که با صبوری مضاعف به کاربران آموزش دهد. زیرا در صورت عدم تخصيص زمان کافی برای آموزش نتيجه آن منجر به عدم شناخت کاربران از سيستم و عدم برقراری ارتباط و در نهايت نارضايتی از نرم افزار می گردد.

 

  • نظارت در هنگام استقرار و پیاده سازی نرم افزار توانا

دراين مرحله وظيفه کارشناسان استقرار توانا اين است که ضمن بررسی صحت ورود اطلاعات اوليه نرم افزار توسط کاربران با توجه به آموزش های داده شده، مراحل انجام کار در هر بخش نرم افزار را مورد ارزيابي و نظارت دقيق قرار دهد و پاسخگوی سوالات احتمالی کاربران باشند.

 

  • آموزش گزارشات سيستمی نرم افزار توانا

پس از ثبت اطلاعات در بخش های مختلف در يک دوره زمانی، کارشناسان استقرار توانا نحوه گزارش گيری از بخش های مهمی همچون انبار و حسابداری و خدمات و... به مديران ارشد و يا کاربران با جزئيات کامل ارائه می نمایند و همچنين طراحی گزارشات چاپی علاوه برگزارشات موجود در سيستم در اين مرحله توسط کارشناسان استقرار توانا صورت می پذيرد.

 

  • نظارت پس از استقرار و پیاده سازی

 پس ازاتمام مراحل استقرار و پیاده سازی نرم افزار در سازمان کارشناسان توانا موظف هستند در دوره های زمانی مشخص نظارت بر نحوه استفاده از نرم افزار را انجام دهند .